KBO
KBO
PODWYŻSZONY KONTRAST MENU
<
POKAŻ BOCZNĄ KOLUMNĘ (kliknij)

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 
  1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Koninie, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Konina (Plac Wolności 1, 62-500 Konin).
  2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1, ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  D. U. z  2018 poz. 994 ze zm. i Uchwały Nr 44 Rady Miasta Konina z 30.01.2019 r.
  4. Odbiorcy danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  5. Okres przechowywania danych osobowych: dane będą przechowywane przez okres 10 lat .
  6. Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
SCHOWAJ KOLUMNE
Pomysły użytkownika
Wpisz nazwisko użytkownika aby znaleźć jego pomysły:
logowaniezamknij
lub
logowanie via facebook
przypominanieprzypominanie hasła