KBO
KBO
PODWYŻSZONY KONTRAST MENU
<
POKAŻ BOCZNĄ KOLUMNĘ (kliknij)

REGULAMIN

REGULAMIN PORTALU
pomysl.konin.pl
 
§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług przez portal internetowy www.pomysl.konin.pl oraz zasady korzystania z portalu internetowego www.pomysl.konin.pl zwanego w dalszej części portalem.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z portalu.
3. Wszystkie akcje użytkownika na portalu muszą być zgodne z polskim prawem.
4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu znajdującego się na stronie internetowej www.pomysl.konin.pl.
5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z portalu wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na  przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Językiem stosownym w relacjach między administratorem i właścicielem portalu, a użytkownikiem portalu jest język polski.
§ 2
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1. Portal – portal internetowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.pomysl.konin.pl.
2. Regulamin serwisu – niniejszy dokument określający zasady korzystania z portalu oraz zasady świadczenia usług, prawa i obowiązki Użytkowników.
3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.
4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez portal zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które portal może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu pomysl.konin.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownikami są również osoby niezarejestrowane w portalu przeglądające część ogólnodostępną portalu.
6. Zarejestrowany użytkownik - każdy podmiot/osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny i aktywowała konto w portalu.
7. Email - unikalny adres poczty elektronicznej użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do konta użytkownika.
8. Hasło - ciąg znaków (minimum 8) ustalonych przez użytkownika służących do identyfikacji użytkownika, w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta utworzonego przez użytkownika zarejestrowanego.
9. Pomysł - wpis użytkownika składajacy się z opisów i mogący zawierać tresci multimedialne orz zdjęcia.
10. Właściciel portalu - Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 6652899834, REGON 311019036.
 
§ 3
WARUNKI TECHNICZE
1. Do korzystania z portalu niezbędne są: dostęp do sieci Internet oraz urządzenia wraz z przeglądarką internetową; przeglądarka internetowa skonfigurowana w taki sposób, aby mogła obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script; zarejestrowanie się w serwisie oraz aktywowanie konta Użytkownika i zalogowanie się za pomocą hasła i własnego loginu; posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W celu świadczenia usług portal korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez portal. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Użytkownik może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu.
3. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności.
4. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań, aby wszelkie usługi dostępne w ramach portalu działały bez zakłóceń, właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy/zakłócenia w działaniu portalu spowodowane siłą wyższą bądź niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
5. Właściciciel portalu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
6. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej portalu treści reklamowych.
7. Portal nie gwarantuje dostępności i bezbłędnego działania udostępnionych systemów internetowych przez cały czas. Ze względu na trudności techniczne, niezależne od portalu, mogą wystąpić przerwy w uzyskaniu dostępu do systemu lub zakłócenia transmisji.
 
§ 4
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.pomysl.konin.pl/regulamin i jego akceptacją.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, prawa autorskiego i własności intelektualnej, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, celami portalu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich i właściciela portalu. 3. Użytkownik zobowiązany w szczególności jest do:
 • a. korzystania z portalu w sposób niezakłócający innym podmiotom korzystania z portalu z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • b.korzystania z portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
4. Zabrania się użytkownikowi kilkukrotnej rejestracji w portalu oraz korzystania z kont należących do innych użytkowników.
5. Zarejestrowany użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie innym osobom hasła dostępu do konta. Zarejestrowany użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane przy pomocy podanych przez siebie danych.
6. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania portalu oraz jego poszczególnych stron.
7. Zabrania się wykorzystywania portalu w celach związanych z działalnością komercyjną, a w szczególności do dodawania informacji w charakterze reklam towarów i usług.
8. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizowania zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z portalu.
9. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim bądź międzynarodowym prawem, dobrymi obyczajami, obraźliwych, nawołujących do łamania prawa, naruszających zasady etyczne, normy społeczne i obyczajowe itp., a także sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 
§ 5
REJESTRACJA
1. Użytkownicy chcący korzystać z pełnej funkcjonalności portalu muszą się zarejestrować oraz zalogować do portalui zaakceptować postanowienia regulaminu.
2. Rejestracja w portalu jest bezpłatna.
3. Rejestracja odbywa się na stronach portalu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są niebieskim kwadracikiem.
4. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego użytkownik podaje adres email oraz hasło, które będą służyć jego identyfikacji w portalu. Dodatkowo przy rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska.Pozostałe pola są opcjonalne.
5. Użytkownicy po rejestracji i aktywowaniu konta mogą dodawać swoje pomysły i udzielać poparcia wpisom innych użytkowników.
6. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wypełnione przez niego pola zostaną utracone.
7. Użytkownik po wypełnieniu całego formularza rejestracyjnego otrzymuje na podany adres email link aktywacyjny do konta oraz link do treści regulaminu.
8. W celu aktywowania konta użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia chęci rejestracji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany przez użytkownika adres email.
9. Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim swojego Konta.
10. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi, wynikających z posiadania konta w portalu na inne podmioty, bez zgody właściciela portalu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Poprzez rejestrację w portalu użytkownik oświadcza, że:
 • a. dobrowolnie przystępuje do korzystania z portalu;
 • b. zapoznał się postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 • c. podane przez niego dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
 • d. podanie danych osobowych lub informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za uprzednią zgodą tych osób;
 • e. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez właściciela portalu w ramach świadczenia usług i korzystania z portalu;
 • f. wyraża zgodę na przesyłanie przez właściciela portalu na wskazany przez użytkownika adres email, materiałów reklamowych, ankiet, sondaży związanych z działalnością portalu i właściciela portalu oraz obsługą techniczną konta;
12. Użytkownik w każdym czasie może dokonywać zmian danych konta podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem adresu email.
17. Użytkownik upoważnia właściciela portalu oraz podmioty działające w jego imieniu do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, wszelkich zamieszczonych dobrowolnie przez użytkownika w portalu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 
§ 6
USUNIĘCIE KONTA
1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto. W tym celu użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość email do właściciela portalu informującą o chęci usunięcia konta.
2. Po otrzymaniu emaila z prośbą o usunięcie konta właściciel portalu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem w drodze mailowej lub telefonicznej w celu potwierdzenia chęci usunięcia konta.
3. Właściciel portalu lub podmiot działający w jego imieniu ma prawo usunąć konto użytkownika zarejestrowanego, który rażąco narusza postanowienia regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, przepisami prawa lub narusza dobre imię właściciela portalu albo zakłóca jego działanie.
4. Właściciel portalu lub podmiot działający w jego imieniu ma prawo usunąć konto użytkownika zarejestrowanego, który publikuje szkodliwe treści w szczególności nawołujące do przemocy, bezprawne, obraźliwe, dyskryminujące ze względu na rasę, kulturę, przynależność etniczną lub religijną, pornograficzne, naruszające dobre obyczaje, mające na celu zniesławienie lub zastraszanie konkretnej osoby, powiązane z wirusami, robakami, robotami i innym szkodliwym oprogramowaniem.
5. Właściciel portalu lub podmiot działający w jego imieniu ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku gdy:
 • a. podejmuje działania na szkodę innych użytkowników lub portalu;
 • b. narusza postanowienia regulaminu, bądź przepisy prawa;
6. Blokada trwa przez okres niezbędny do usunięcia naruszenia lub skutków działań szkodliwych oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegających ich powstaniu w przyszłości. Właściciel portalu lub podmiot działający w jego imieniu ma prawo stałego usunięcia konta oraz odmowy ponownej rejestracji użytkownika, którego działania uznaje za szczególnie szkodliwe dla funkcjonowania lub interesów portalu lub jego właściciela.
7. Usunięcie konta jest równoznaczne z utratą wszystkich danych, materiałów znajdujących się na koncie użytkownika.
8. W przypadku usunięcia konta przez właściciel portalu lub podmiot działający w jego imieniu ponowne założenie konta jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez właściciela portalu w formie pisemnej.
 
§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Każdy zarejestrowany użytkownik i posiadający aktywne konto ma prawo na zasadach określonych w niniejszym regulaminie m.in. do:
 • a. umieszczania swoich pomysłów;
 • b. umieszczania udzielania poparcia innym pomysłom oraz komentarzom innych użytkowników;
 • c. cofania wcześniej udzielonego poparcia;
 • d. edycji i zmiany swoich danych;
 • e. usunięcia konta.
2. Użytkownik posiadający aktywne konto o statusie moderator ma prawo do decydowania o widoczności komentarzy zgłoszonych do moderacji.
3. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz powstrzymać się od naruszania prywatności innych użytkowników, poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o pozostałych użytkownikach bez ich zgody i wiedzy chyba, że jest to dozwolone przez przepisy prawa.
4. W galeriach zabrania się publikowania zdjęć, w szczególności o charakterze pornograficznym, naruszające dobre obyczaje, obraźliwych, dyskryminujących pod względem etnicznym, kulturalnym, wyznaniowym, nawołujące do przemocy.
 
§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownicy zarejestrowani, którzy umieszczają pomysły w portalu oświadczają, że posiadają pełne i pozbawione wad prawo do umieszczonych przez nich w portalu treści, zdjęć, plików i multimediów.
2. Właściciel portalu nie ingeruje w treść zamieszczonych w portalu pomysłów i komentarzy. Całkowita odpowiedzialność za umieszczone treści, zdjęcia, pliki oraz multimedia ponosi użytkownik umieszczający je w portalu.
3. Użytkownik umieszczający w portalu treści, zdjęcia, pliki oaz multimedia gwarantuje, że umieszczone przez niego treści, zdjęcia, pliki oraz multimedia są pozbawione wszelkich wad prawnych, a w szczególności:
 • a. nie naruszają przepisów prawa w szczególności prawa autorskiego, prasowego i innych praw własności intelektualnej;
 • b. nie zawierają treści niedozwolonych w świetle prawa polskiego, m.in. takich jak: treści rasistowskie, faszystowskie, nakłaniające do przemocy i inne;
 • c. nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego;
 • d. nie godzą w interesy portalu oraz jego właściciela.
4. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada użytkownik.
 
§ 9
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści, pliki, zdjęcia oraz multimedia publikowane na portalu.
2. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące szkody, w tym strat związanych z publikacją pomysłu posiadającego wady obciążają użytkownika, który go umieścił.
3. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń oraz wydarzeń spowodowanych treściami udostępnionymi w serwisie, które nie pochodzą bezpośrednio od właściciela serwisu.
4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń skierowanych przez osoby fizyczne lub prawne, związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował sporne dane, zdjęcia, wizerunek itp.
5. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane awarią sprzętu lub oprogramowania, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników również wówczas, gdy spowodują one utratę danych na kontach użytkowników.
6. Właściciel portalu nie odpowiada w przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku do użytkownika portalu, który opublikował utwór, do którego nie miał pełni lub części praw autorskich. Użytkownik, który opublikował sporny utwór poniesie wszelkie koszty i zobowiązania na rzecz poszkodowanego zgłaszającego roszczenia.
7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie utworów zamieszczonych w serwisie.
8. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową przerwę techniczną uniemożliwiającą korzystanie przez użytkowników z funkcji portalu, wynikającą z implementowanych zmian i ulepszeń serwisu.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku łamania prawa bądź podejmowania działań skutkujących wyrządzenie szkody w portalu, w szczególności użytkownik odpowiada za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
10. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
14. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za włamania do systemu i poczty elektronicznej wykorzystywanych przez Użytkownika, a także za przejęcia przez osoby trzecie danych takich jak: hasła i/lub login.
 
§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 6652899834, REGON 311019036.
2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Administrator w tym celu wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.
3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna i zarazem niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w ramach portalu.
4. Poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług w ramach portalu.
5. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikowania i edycji.
6. Zakres zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ustawie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn zm.) w celu korzystania z portalu internetowego i świadczenia przez Administratora usług.
8. Dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w portalu są wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem portalu w ramach działania portalu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych danych.
10. Administrator w celu świadczenia niektórych usług w ramach portalu internetowego może żądać weryfikacji podanych danych osobowych, przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego dane osobowe. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne.
11. Administrator w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez użytkownika może wezwać użytkownika do weryfikacji tych danych lub usunięcia nieprawdziwych danych. Administrator do czasu aktualizacji danych przez użytkownika może ograniczyć lub zablokować dostęp do niektórych usług portalu.
12. Portal wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz związanych z prowadzeniem portalu.
13. Szczegóły ochrony danych osobowych podane są w „Polityce Prywatności”.
 
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właścicielowi portalu przysługuje prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w portalu. O zmianach regulaminu właściciel portalu poinformuje użytkowników za pomocą stosownej informacji umieszczonej na portalu.
3. Odmowa akceptacji nowego regulaminu wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez użytkownika do właściciela portalu jest równoznaczna z usunięciem konta na portalu.
SCHOWAJ KOLUMNE
Pomysły użytkownika
Wpisz nazwisko użytkownika aby znaleźć jego pomysły:
jak to działa
logowaniezamknij
lub
logowanie via facebook
przypominanieprzypominanie hasła